email: info@salnesempleo.es

COCELLO DE POIO: CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO CONSTITUCIÓN DE BOLSA NO POSTO DE ORIENTACIÓN LABORAL

Con data 28/01/2019 por acordo da XGL aprobáronse as bases específicas para a formación de bolsa de emprego no posto de Orientador/a Laboral.

O prazo de presentación será de 8 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

As bases xerais e específicas poden consultarse no Taboleiro de Anuncios da Sede Electrónica con acceso a través da páxina web do Concello: www.concellopoio.gal así como na sección de emprego do portal de transparencia do Concello con acceso a través 

https://concellopoio.sedelectronica.gal/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/